Strona PerlowaInwestycja.pl wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je np. w celach zapamiętywanie preferencji i ustawień i zbierania danych dla celów statystyk. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij poniższy przycisk "AKCEPTUJĘ". Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji - polityka prywatności.

Cierznie 64
77-310 Debrzno
woj. pomorskie

tel. +48 668 328 243
fax. 59 722 13 33
e-mail: biuro@ipc.debrzno.pl

Witamy serdecznie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz realizowanymi projektami!
TERENY INWESTYCYJNE: ZIELONY PARK PRZEMYSŁOWY CIERZNIE

WSZYSTKIE TERENY INWESTYCYJNE ZOSTAŁY SPRZEDANE! ZPP Cierznie jest specjalnie wydzielonym terenem inwestycyjnym ...
Tereny inwestycyjne

WSZYSTKIE TERENY INWESTYCYJNE ZOSTAŁY SPRZEDANE! „Zielony Park Przemysłowy Cierznie” jest obszarem przygotowanym do ...
FIRMY W IPC
ZOBACZ KONIECZNIE
NEWSLETTER
PODSTRONA NUMER 38

Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC


Poniżej zamieszczamy zmieniony Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.


 Poniżej zamieszczamy Listę Rankingową Osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w ramach projektu "Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC".


 UCZESTNICY PROJEKTU!

Uprzejmie informujemy, iż w terminie od 27.04.2020r. do 30.04.2020r. w godzinach od 8:00 do 15:00 należy złożyć do siedziby IPC: Biznesplan  Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (Załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz z Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Załącznik nr 3 do Regulaminu).

Wzory tych dokumentów dostępne są PONIŻEJ STRONY: Dołączone pliki do pobrania.

Przypominamy, iż Biznesplan oraz ww. dokumenty należy złożyć w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach: 2 oryginały (podpisane przez uczestnika projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego i zaparafowane na każdej stronie) lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez uczestnika projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego za zgodność z oryginałem. W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ....” oraz złożenie własnoręcznego podpisu i daty przez uczestnika projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego.
 
Należy pamiętać, że wszystkie wymagane rubryki Biznesplanu muszą być wypełnione, a oryginały Biznesplanu zaparafowane na każdej stronie i podpisane we wskazanym miejscu przez uprawnioną osobę. 
 
Dokumenty należy dostarczyć  w wersji papierowej bezpośrednio do urny przy wejściu  IPC lub przesłać pocztą na adres IPC (liczy się data wpływu) oraz koniecznie wysłać e-mailem na adres: biuro@ipc.debrzno.pl

Poniżej zamieszczamy zmieniony Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości. 


Poniżej zamieszczamy Listę osób zakwalifikowanych do udziału  w projekcie "Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC" w ramach ścieżki C.


Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w sprawie wydłużenia terminu przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu "Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC".


Poniżej zamieszczamy Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.


Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w sprawie zmian do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC".


Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w sprawie zmian do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC".


Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Rekrutację do projektu planujemy rozpocząć 17 lutego 2020r.

Do formularza zgłoszeniowego (wzór stanowiący Zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu) kandydaci ubiegający się o wsparcie muszą załączyć:

a) w ramach ŚCIEŻKI A, ŚCIEŻKI B:

 • oświadczenie uczestnika projektu wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Formularza zgłoszeniowego,
 • zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych bądź okresach zarejestrowania wydane przez PUP - oryginał lub kserokopia poświadczona przez kandydata do projektu za zgodność z oryginałem – dotyczy osób niezarejestrowanych w PUP,
 • zaświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu wydane przez ZUS i/lub KRUS - oryginał lub kserokopia poświadczona przez kandydata do projektu za zgodność z oryginałem,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - oryginał lub kserokopia poświadczona przez kandydata do projektu za zgodność z oryginałem – jeśli dotyczy,
 • karta oceny motywacji do pracy, sytuacji rodzinnej, umiejętności w poszukiwaniu pracy wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do Formularza zgłoszeniowego.

b) w ramach ŚCIEŻKI C:

 • oświadczenie uczestnika projektu wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Formularza zgłoszeniowego,
 • zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych bądź okresach zarejestrowania wydane przez PUP - oryginał lub kserokopia poświadczona przez kandydata do projektu za zgodność z oryginałem – dotyczy osób niezarejestrowanych w PUP,
 • zaświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu wydane przez ZUS i/lub KRUS - oryginał lub kserokopia poświadczona przez kandydata do projektu za zgodność z oryginałem,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - oryginał lub kserokopia poświadczona przez kandydata do projektu za zgodność z oryginałem – jeśli dotyczy,
 • opis planowanego przedsięwzięcia wg wzoru  stanowiącego zał. nr 3 do Formularza zgłoszeniowego,
 • oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału dla osób ubiegających się o dotacje wg wzoru stanowiącego zał. nr 4 do Formularza zgłoszeniowego,
 • karta oceny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do Formularza zgłoszeniowego.

 

 


Gmina Debrzno Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie w okresie 01.01.2020 do 31.03.2021 realizuje projekt pn. „Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia wśród 34os. (18K,16M) biernych zawodowo lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 15-29 lat, zamieszkałych w powiecie człuchowskim.


Realizacja projektu przyczyni się do zwiekszenia możliwości zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji zawodowych grupy docelowej oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Osoby te zostaną objęte zindywidualizowanym wsparciem psychologiczno - zawodowym, szkoleniowym, stażami i wsparciem na rozwój przedsiębiorczości.

Planowane efekty: 34 osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane poniżej 30 lat zostaną objęte wsparciem w programie; 16 osób poniżej 30 lat uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu; 24 osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy poniżej 30 lat zdobędą doświadczenie zawodowe podczas staży zawodowych; 10 osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy poniżej 30 lat rozpocznie działalność gospodarczą; 15% osób z niepełnosprawnościami i/lub osób długotrwale bezrobotnych i/lub osób o niskich kwalifikacjach zostanie objętych w programie; 57% osób z powiatu człuchowskiego podejmie zatrudnienie.


Wartość projektu: 981 213,85 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 932 152,85zł


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

Dołączone pliki do pobrania:


HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE STYCZEŃ 2021

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE GRUDZIEŃ 2020

Zmieniony Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Lista Rankingowa Osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Zmieniony Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE MAJ 2020

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE KWIECIEŃ 2020

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach ścieżki C

Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora IPC

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE MARZEC 2020

Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora IPC

Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora IPC

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zał. nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy do projektu (pdf.)

Zał. nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy do projektu (doc.)

Zał. nr 2 do Regulaminu - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. nr 1 Formularza zgłoszeniowego - oświadczenie uczestnika projektu (pdf)

Zał. nr 2 do Formularza zgłoszeniowego - karta oceny motywacji do pracy, sytuacji rodzinnej, umiejętności w poszukiwaniu pracy (pdf)

Zał. nr 3 do Formularza zgłoszeniowego - opis planowanego przedsięwzięcia (pdf)

Zał. nr 3 do Formularza zgłoszeniowego - opis planowanego przedsięwzięcia (doc.)

Zał. nr 4 do Formularza zgłoszeniowego - oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału dla osób ubiegających się o dotacje (pdf)

Zał. nr 4 do Formularza zgłoszeniowego - oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału dla osób ubiegających się o dotacje (doc.)

Zał. nr 5 do Formularza zgłoszeniowego - karta oceny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej (pdf)

Zał. nr 5 do Formularza zgłoszeniowego - karta oceny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej (doc.)

Regulamin przyznawania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

Zał. nr 1 do Regulaminu przyznaw.wsparcia na rozwój przeds. - Biznesplan

Zał. nr 2 do Regulaminu przyznaw.wsparcia na rozwój przeds. - Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Zał. nr 3 do Regulaminu przyznaw.wsparcia na rozwój przeds. - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. nr 4 do Regulaminu przyznaw.wsparcia na rozwój przeds. - karta oceny Biznesplanu

Zał. nr 5 do Regulaminu przyznaw.wsparcia na rozwój przeds. - umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. nr 6 do Regulaminu przyznaw.wsparcia na rozwój przeds. - umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej

Zał. nr 7 do Regulaminu przyznaw.wsparcia na rozwój przeds. - umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w postaci indywidualnych usług doradczych

Zał. nr 8 do Regulaminu przyznaw.wsparcia na rozwój przeds. - Rozliczenie wydatków Beneficjenta wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej