Strona PerlowaInwestycja.pl wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je np. w celach zapamiętywanie preferencji i ustawień i zbierania danych dla celów statystyk. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij poniższy przycisk "AKCEPTUJĘ". Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji - polityka prywatności.

Cierznie 64
77-310 Debrzno
woj. pomorskie

tel. +48 668 328 243
fax. 59 722 13 33
e-mail: biuro@ipc.debrzno.pl

Witamy serdecznie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz realizowanymi projektami!
TERENY INWESTYCYJNE: ZIELONY PARK PRZEMYSŁOWY CIERZNIE

WSZYSTKIE TERENY INWESTYCYJNE ZOSTAŁY SPRZEDANE! ZPP Cierznie jest specjalnie wydzielonym terenem inwestycyjnym ...
Tereny inwestycyjne

WSZYSTKIE TERENY INWESTYCYJNE ZOSTAŁY SPRZEDANE! „Zielony Park Przemysłowy Cierznie” jest obszarem przygotowanym do ...
FIRMY W IPC
ZOBACZ KONIECZNIE
NEWSLETTER
PODSTRONA NUMER 21

Start w biznesie z IPC


Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie przedstawia listę osób zakwalifikowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Start w biznesie z IPC" (zamieszczona u dołu strony).  


 

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie przedstawia wstępną listę osób zakwalifikowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Start w biznesie z IPC" (zamieszczona u dołu strony). 


 

Zmiana w Regulaminie

Informujemy, iż z dniem dzisiejszym, tj. 14.11.2017r. nastąpiła zmiana w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Zarządzenie wprowadzające tą zmianę załączamy poniżej strony.


 

Zmiana w Regulaminie

Informujemy, iż z dniem dzisiejszym, tj. 23.10.2017r. nastąpiła zmiana w
Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Zarządzenie wprowadzające tą zmianę załączamy poniżej strony.


                                             

Ostateczna lista rankingowa - podstawowe wsparcie pomostowe  

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie przedstawia ostateczną listę rankingową oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Start w biznesie z IPC" (zamieszczona u dołu strony).


 Wstępna lista rankingowa - podstawowe wsparcie pomostowe  


Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie przedstawia wstępną listę rankingową oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Start w biznesie z IPC" (zamieszczona u dołu strony).


 Informacja

Szanowni Uczestnicy Projektu!

W związku z uczestnictwem w projekcie  „Start w biznesie z IPC” oraz zakwalifikowaniem się do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej, zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, uprzejmie informujemy, iż wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w dniu 29.06.2017r. do godziny 15.00.

1. Wniosek należy złożyć osobiście w sekretariacie Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie, Cierznie 64, 77-310 Debrzno.

2. Do wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 16 do ww. Regulaminu) należy załączyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej - Załącznik nr 8 do ww. Regulaminu,
b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Załącznik nr 4 do ww. Regulaminu,
c) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy - Załącznik nr 10 do ww. Regulaminu,
3. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego: 2 oryginały (podpisane przez uczestnika projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego) lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez uczestnika projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego za zgodność z oryginałem. W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ....” oraz złożenie własnoręcznego podpisu i daty przez uczestnika projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego.
4. Każdemu uczestnikowi projektu, który złoży wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego zostanie nadany numer identyfikacyjny ww. wniosku, o którym uczestnik projektu zostanie poinformowany pisemnie. Ze względu na ochronę danych osobowych uczestników projektu wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego publikowane na stronie internetowej www.perlowainwestycja.pl oraz w siedzibie Beneficjenta będą zawierać jedynie numery identyfikacyjne wniosków oraz informację o przyznaniu/nieprzyznaniu wsparcia pomostowego.

Wzory wniosku i załączników dostępne są w siedzibie IPC w godz. od 7.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej www.perlowainwestycja.pl. 


 Ostateczna lista rankingowa 

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie przedstawia  ostateczną listę rankingową oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu "Start w biznesie z IPC" (zamieszczona u dołu strony). 


 Wstępna lista rankingowa 


Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie przedstawia wstępną listę rankingową oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu "Start w biznesie z IPC" (zamieszczona u dołu strony).

 

Informacja 

Szanowni Uczestnicy Projektu!

W związku z uczestnictwem w projekcie „Start w biznesie z IPC” zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, uprzejmie informujemy, iż wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie od 26.05.2017r. do 29.05.2017r. w godz. od 7.00 do 15.00.

 1. Wniosek należy złożyć osobiście w sekretariacie Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie, Cierznie 64, 77-310 Debrzno.
 2. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty: 

a) potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo - doradczej, 

b)  biznesplan działalności przedsiębiorstwa - Załącznik nr 2 do ww. Regulaminu, 

c)  harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją inwestycyjną na rozwój działalności (szczegółowy kosztorys inwestycji oraz harmonogram wydatków) wraz ze szczegółowym uzasadnieniem konieczności poniesienia wydatków inwestycyjnych objętych wnioskiem  - Załącznik nr 3 do ww. Regulaminu, 

d) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - Załącznik nr 4 do ww. Regulaminu, 

e)   oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie
z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000 euro,
a w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro
, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu udzielenia pomocy
   (Załącznik nr 9 do ww. Regulaminu), 

f) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (Załącznik nr 10 do ww. Regulaminu),
Weryfikacja wymienionych powyżej dokumentów będzie odbywała się na podstawie Karty oceny formalnej (Załącznik Nr 6 do ww. Regulaminu) oraz ocena merytoryczna na podstawie Załącznika Nr 7 do ww. Regulaminu (Karta oceny merytorycznej).
Wszystkie niezbędne dokumenty do pobrania znajdują się u dołu strony.

 

 Doradztwo  finansowe i merytoryczne dla UP

W miesiącu maju Uczestnicy Projektu "Start w biznesie z IPC" będą mogli skorzystać z doradztwa finansowego i merytorycznego przy sporządzaniu biznesplanów swoich przyszłych działalności gospodarczych.
Harmonogram doradztwa każdy uczestnik otrzymał indywidualnie.

Doradztwo zawodowe indywidualne
 
Doradztwo zawodowe indywidualne dla Uczestników Projektu będzie odbywało się w terminach: 22.03 - 31.03.2017r.

 Harmonogram doradztwa każdy uczestnik otrzymał indywidualnie.

Zajęcia aktywizacyjne grupowe

GRUPA I - 13.03 - 15.03.2017, godz. 8.00 - 15.00

    GRUPA II - 16.03 - 17.03.2017, 20.03.2017, godz. 8.00 - 15.0

Wyniki rekrutacji uczestników do projektu  

 Przedstawiamy Ostateczną Listę Rankingową uczestników do projektu
"Start w biznesie z IPC", która załączona jest do pobrania u dołu strony.

Wstępne wyniki rekrutacji uczestników do projektu  

 Przedstawiamy Wstępną Listę Rankingową uczestników do projektu
"Start w biznesie z IPC", która załączona jest do pobrania u dołu strony.

Zmiana w Regulaminie Rekrutacyjnym do projektu

Informujemy, iż z dniem dzisiejszym nastąpiła zmiana w
Regulaminie rekrutacji uczestników do projektu. Zarządzenie wprowadzające tą zmianę załączamy poniżej.

  

Rekrutacja do projektu  


W dniu dzisiejszym (11.01.2017r.) rozpoczęliśmy przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych do projektu "Start w biznesie z IPC". Rekrutacja uczestników do projektu potrwa do 25.01.2017r.

Zapraszamy! 
 

Regulaminy do projektu   
                                  


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji uczestników do projektu oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności wraz z załącznikami, które są do pobrania poniżej.

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami będą przyjmowane w sekretariacie IPC w okresie od dnia 11.01.2017r. do dnia 25.01.2017r. (I etap rekrutacji).

 

 

 

 

 

  „START W BIZNESIE Z IPC” 

Projekt realizowany przez Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa

 

Projekt adresowany jest do osób:

 • które ukończyły 30 rok życia,
 • bezrobotnych lub biernych zawodowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należących co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku powyżej 50 roku życia; kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o stopniu o niepełnosprawności, osoby długotrwale bezrobotne - powyżej 30 roku życia,
 • zamieszkałych na terenie powiatu człuchowskiego,
 • korzystających z pełni praw publicznych i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie posiadających aktywnego wpisu w CEIDG, nie zarejestrowanych w KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają:

 • wsparcie szkoleniowo – doradcze – cykl  praktycznych  szkoleń i doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, służące utrwaleniu zdobytej wiedzy oraz rozwiązywaniu pojawiających się problemów i wątpliwości dla 37 osób,
 • wsparcie  finansowe  -  bezzwrotna jednorazowa dotacja inwestycyjna na założenie własnej działalności gospodarczej w kwocie do 23.300 PLN dla 30 osób,
 • wsparcie pomostowe finansowe:
  podstawowe
  w wysokości 1800 PLN /msc wypłacane w  okresie   pierwszych 6 miesięcy  prowadzenia   działalności gospodarczej na pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla 30 osób,
  przedłużone w wysokości 1 800 PLN /msc wypłacane w okresie kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności na pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla 10 osób,
 • szkolenia i doradztwo specjalistyczne indywidualne dla 30 osób.

 

Rekrutacja do projektu  

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w styczniu 2017r. Dokładny termin rekrutacji na co najmniej 10 dni roboczych przed jej rozpoczęciem zostanie opublikowany na stronie internetowej Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie.

 

   Spotkania informacyjne 


03.01.2017r. godz. 11.00 Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie, Cierznie 64

04.01.2017r. godz. 10.00 Urząd Miejski Człuchów, al. Wojska Polskiego 1

04.01.2017r. godz. 13.00 Urząd Gminy Rzeczenica, ul. Człuchowska 26

05.01.2017r. godz. 10.00 Urząd Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12

09.01.2017r. godz. 9.00 Urząd Gminy Przechlewo, ul. Człuchowska 26

09.01.2017r. godz. 12.00 Urząd Gminy Koczała, ul. Człuchowska 27

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

 

INFORMACJI O PROJEKCIE UDZIELA 

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie

Cierznie 64, 77-310 Debrzno

tel/fax. 59 722 13 33

kom. 668 328 243

biuro@ipc.debrzno.pl 

 

Dołączone pliki do pobrania:


Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do otrzymania przedłużonego wsparcia pomostowego

Zarządzenie - zmiany w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zarządzenie - zmiany w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Ostateczna lista rankingowa oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Wstępna lista rankingowa oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Ostateczna lista rankingowa oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Wstępna lista rankingowa oceny merytorycznej wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Ostateczna Lista Rankingowa

Wstępna Lista Rankingowa

Zarządzenie - zmiana w Regulaminie Rekrutacyjnym do projektu

Zarządzenie Dyrektora

Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Regulamin rekrutacji uczestników projektu.pdf

Zał. 1 Formularz rekrutacyjny

Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie

Zał. 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. 4 Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Zał. 5 Deklaracja bezstronności i poufności

Zał. 6 Karta oceny predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej

Zał. 7 Karta oceny rozmowy rekrutacyjnej

Zał. 8 Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

Zał. 9 Formularz diagnoza potrzeb szkoleniowych

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.pdf

Zał. nr 1 Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Zał. nr 2 Wzór biznesplanu

Zał. nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji

Zał. nr 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. nr 5 Regulamin Komisji Oceny Wniosków

Zał. nr 6 Karta oceny formalnej wniosku

Zał. nr 7 Karta oceny merytorycznej wniosku

Zał. nr 8 Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczacej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu

Zał. nr 9 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zał. nr 10 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Zał. nr 11 Oświadczenie uczestnika projektu o rejestrowaniu lub nierejestrowaniu się jako płatnik VAT

Zał. nr 12 Oświadczenie o zgodzie

Zał. nr 13 Wzór umowy na otrzymanie JDI

Zał. nr 14 Wzór zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.xls

Zał. nr 15 Wniosek o rozliczenie JDI

Zał. nr 16 Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Zał. nr 17 Karta oceny wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Zał. nr 18 Wzór umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Zał. nr 19 Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Zał. nr 20 Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Zał. nr 21 Karta oceny wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Ulotka informująca o projekcie

Plakat informujący o projekcie