Strona PerlowaInwestycja.pl wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je np. w celach zapamiętywanie preferencji i ustawień i zbierania danych dla celów statystyk. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij poniższy przycisk "AKCEPTUJĘ". Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji - polityka prywatności.

Cierznie 64
77-310 Debrzno
woj. pomorskie

tel. +48 668 328 243
fax. 59 722 13 33
e-mail: biuro@ipc.debrzno.pl

Witamy serdecznie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz realizowanymi projektami!
TERENY INWESTYCYJNE: ZIELONY PARK PRZEMYSŁOWY CIERZNIE

WSZYSTKIE TERENY INWESTYCYJNE ZOSTAŁY SPRZEDANE! ZPP Cierznie jest specjalnie wydzielonym terenem inwestycyjnym ...
Tereny inwestycyjne

WSZYSTKIE TERENY INWESTYCYJNE ZOSTAŁY SPRZEDANE! „Zielony Park Przemysłowy Cierznie” jest obszarem przygotowanym do ...
FIRMY W IPC
ZOBACZ KONIECZNIE
NEWSLETTER
PODSTRONA NUMER 43

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.perlowainwestycja.pl

 

Daty publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 2009-12-21.

 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-03-15.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niektóre treści strony mogą być nieczytelne dla czytników tekstu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-07-15.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Nina Pachura, adres poczty elektronicznej biuro@ipc.debrzno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 668 328 243. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich 
www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

wg stanu na dzień 15.07.2024r.

Budynek: Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie

Do budynku prowadzą 2 wejścia bezprogowe,znajdujące się na poziomie chodnika i nieposiadające żadnych fizycznych barier narzucających użytkownikom konieczność nadkładania drogi lub korzystania z pomocy innych osób. Szerokość drzwi wejściowych umożliwia wejście osób na wózku inwalidzkim, matek z wózkami jak i również osób z utrudnionym poruszaniem się.

 

Obiekt IPC jest budynkiem dwukondygnacyjnym i nie jest zapewniona w nim dostępność do wszystkich kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością - brak windy.

 

Na parterze obiektu znajduje się: sekretariat, toaleta dla niepełnosprawnych, część pomieszczeń biurowych i hol, który stanowić może salę szkoleniowo – konferencyjną (wyposażony w rzutnik, ekran, nagłośnienie). Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych w druku powiększonym oraz urządzeń technicznych typu pętla indukcyjna, system FM dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem znajdują się   2 miejsca parkingowe, odpowiednio oznakowane, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność do tłumacza języka migowego

Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN można wnieść:

pisemnie za pośrednictwem poczty – na adres: Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie, Cierznie 64, 77-310 Debrzno
osobiście – w sekretariacie

 
za pomocą poczty elektronicznej – na adres: biuro@ipc.debrzno.pl

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Dołączone pliki do pobrania:


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego