Strona PerlowaInwestycja.pl wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je np. w celach zapamiętywanie preferencji i ustawień i zbierania danych dla celów statystyk. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij poniższy przycisk "AKCEPTUJĘ". Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji - polityka prywatności.

Cierznie 64
77-310 Debrzno
woj. pomorskie

tel. +48 668 328 243
fax. 59 722 13 33
e-mail: biuro@ipc.debrzno.pl

Witamy serdecznie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz realizowanymi projektami!
TERENY INWESTYCYJNE: ZIELONY PARK PRZEMYSŁOWY CIERZNIE

WSZYSTKIE TERENY INWESTYCYJNE ZOSTAŁY SPRZEDANE! ZPP Cierznie jest specjalnie wydzielonym terenem inwestycyjnym ...
Tereny inwestycyjne

WSZYSTKIE TERENY INWESTYCYJNE ZOSTAŁY SPRZEDANE! „Zielony Park Przemysłowy Cierznie” jest obszarem przygotowanym do ...
FIRMY W IPC
ZOBACZ KONIECZNIE
NEWSLETTER
PODSTRONA NUMER 42

ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC - II NABÓR


Ostateczna lista rankingowa


oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu
"ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC"

 

Ostateczna lista rankingowa do pobrania (pdf) 


 

Wstępna lista rankingowa


oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu
"ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC"

 

Wstępna lista rankingowa do pobrania (pdf) 


 

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

"ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC"


 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU

22 kwiecień - 7 maj 2021, w godz. od 8.00 do 15.00

O wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci dotacji mogą ubiegać się UP, którzy w ww. terminie złożą:

a) Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z Biznesplanem działalności przedsiębiorstwa (Załącznik Nr 3 do regulaminu),

b) Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego (Załącznik Nr 2 do regulaminu),

c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 4 do regulaminu)

Dokumenty ww. należy dostarczyć do sekretariatu IPC osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Inkubator Przedsiębiorczości  Cierznie
Cierznie 64
77-310 Debrzno

Wymagane dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach: 2 oryginały (podpisane przez Uczestnika Projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego) lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez Uczestnika Projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego za zgodność z oryginałem. W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ....” oraz złożenie własnoręcznego podpisu i daty przez Uczestnika Projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego.

O przyjęciu dokumentów w terminie decyduje data i godzina ich wpływu.
Dokumenty przesłane faksem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.
Wyjątek stanowią ograniczenia związane z wprowadzeniem np. pandemii.


 Wstępna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

"ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC"

 


Poniżej zamieszczamy zmiany do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC" oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC".

Zmiany do Regulaminów - do pobrania


 REKRUTACJA DO PROJEKTU

II Nabór do projektu prowadzony będzie od 15 do 26 marca 2021r.

Dokumenty przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Warunkiem przyjęcia do Projektu będzie złożenie przez kandydata kompletnych, poprawnie wypełnionych i własnoręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych w okresie trwania rekrutacji, tj. formularza rekrutacyjnego - Załącznik nr 1 do regulaminu  wraz z załącznikami:

1)  dokumenty poświadczające status na rynku pracy – oryginał/kserokopia:

a)  w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych, w tym długotrwale – aktualne zaświadczenie o przebywaniu w rejestrze osób bezrobotnych wydane przez PUP względem miejsca zamieszkania,

b) w przypadku osób pracujących, zatrudnionych na umowę krótkoterminową / umowę cywilno-prawną - umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawartą na czas określony, która upływa w okresie realizacji Projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy, z której wynikać będzie wysokość miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli z ww. dokumentów nie będzie wynikać rodzaj i  czas, na jaki została zawarta umowa oraz wysokość wynagrodzenia – dodatkowo także inny dokument pochodzący od pracodawcy, z którego będą wynikać niezbędne w/w informacje,

c)  w przypadku osób ubogich pracujących:

- dokument potwierdzający zatrudnienie (np. umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu) i dokument (np. zaświadczenie z MOPS/GOPS lub zaświadczenie pracodawcy o zarobkach netto i oświadczenie o składzie osobowym rodziny i ich dochodach netto), potwierdzający, że dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu

 albo

 - dokument potwierdzający, że zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (np. umowa o pracę lub zaświadczenie pracodawcy)

2) oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w Projekcie - Załącznik nr 2 do regulaminu;

3) dokumenty poświadczające niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych)  -  orzeczenie o niepełnosprawności;

4) dokumenty z ZUS potwierdzające status kandydata na rynku pracy: zaświadczenie z ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu (dotyczy osób bezrobotnych);

5) inne dokumenty wyżej niewymienione (jeśli dotyczy).


 REGULAMINY

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie do zapoznania się z  Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC" oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC" - do pobrania poniżej.


 

 

Dołączone pliki do pobrania:


Ostateczna lista rankingowa

Wstępna lista rankingowa

Zmiany do Regulaminów

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. Nr 1 - Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Zał. Nr 2 - Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego

Zał. Nr 3 - Biznesplan (wzór)

Zał. Nr 4 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (pdf)

Zał. Nr 4 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. Nr 5 - Karta oceny formalnej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. Nr 6 - Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. Nr 7 - Karta oceny wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. Nr 8 - Oświadczenie współmałżonka Uczestnika Projektu

Zał. Nr 9 - Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. Nr 10 - Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego

Zał. Nr 11 - Rozliczenie wydatków przyznanego wsparcia pomostowego finansowego

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zał. Nr 1 - Formularz Rekrutacyjny do projektu (pdf)

Zał. Nr 1 - Formularz Rekrutacyjny do projektu (doc.)

Zał. Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie (pdf)

Zał. Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie (doc.)

Zał. Nr 3 - Karta oceny Formularza do projektu

Zał. Nr 4 - Karta oceny predyspozycji zawodowych Kandydata

Zał. Nr 5 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. Nr 6 - Oświadczenie Uczestnika Projektu do zbioru CST (pdf)

Zał. Nr 7 - Oświadczenie Uczestnika Projektu do zbioru ZRPOWP (pdf.)