Strona PerlowaInwestycja.pl wykorzystuje pliki cookies. Stosujemy je np. w celach zapamiętywanie preferencji i ustawień i zbierania danych dla celów statystyk. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij poniższy przycisk "AKCEPTUJĘ". Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji - polityka prywatności.

Cierznie 64
77-310 Debrzno
woj. pomorskie

tel. +48 668 328 243
fax. 59 722 13 33
e-mail: biuro@ipc.debrzno.pl

Witamy serdecznie

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz realizowanymi projektami!
TERENY INWESTYCYJNE: ZIELONY PARK PRZEMYSŁOWY CIERZNIE

ZPP Cierznie jest specjalnie wydzielonym terenem inwestycyjnym o powierzchni 56,63 ha . Zlokalizowany jest w północnej...
Tereny inwestycyjne

„Zielony Park Przemysłowy Cierznie” jest obszarem przygotowanym do wspierania zarówno małych lokalnych firmy jak i dużych...
FIRMY W IPC
ZOBACZ KONIECZNIE
NEWSLETTER
PODSTRONA NUMER 41

ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC - I NABÓR


Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej Uczestnicy Projektu "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC" korzystają ze wsparcia szkoleniowego, obejmującego bloki tematyczne: formalno - prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, księgowość i podatki, promocja firmy w mediach społecznościowych. Szkolenia odbywają się w trybie zdalnym.


 Ostateczna lista rankingowa

oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu
"ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC"


Ostateczna lista rankingowa do pobrania (pdf)


 Wstępna lista rankingowa


oceny merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu
"ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC"

 

Wstępna lista rankingowa do pobrania (pdf)


Poniżej zamieszczamy zmiany do  Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC".


Przypominamy, iż wymagane dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach wypełnionych w formie elektronicznej (2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (wymienionych w § 3 ust. 2 pkt. b Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości), wszystkie wymagane rubryki w dokumentach muszą być wypełnione, oryginał i kopia wniosku muszą zawierać wszystkie wymagane załączniki, oryginały dokumentów podpisane przez uprawnioną osobę.


Poniżej zamieszczamy zmiany do  Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC".


Poniżej zamieszczamy zmiany do  Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC".


 TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU

14 - 28 PAŹDZIERNIK 2020, w godz. od 8.00 do 15.00

O wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci dotacji mogą ubiegać się UP, którzy w ww. terminie złożą:

a) Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z Biznesplanem działalności przedsiębiorstwa (Załącznik Nr 3 do regulaminu),

b) Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego (Załącznik Nr 2 do regulaminu),

c) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 4 do regulaminu)

Dokumenty ww. należy dostarczyć do sekretariatu IPC osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Inkubator Przedsiębiorczości  Cierznie
Cierznie 64
77-310 Debrzno

Wymagane dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach: 2 oryginały (podpisane przez Uczestnika Projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego) lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez Uczestnika Projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego za zgodność z oryginałem. W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ... do strony ....” oraz złożenie własnoręcznego podpisu i daty przez Uczestnika Projektu lub osobę upoważnioną notarialnie przez niego.

O przyjęciu dokumentów w terminie decyduje data i godzina ich wpływu.
Dokumenty przesłane faksem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.
Wyjątek stanowią ograniczenia związane z wprowadzeniem np. pandemii.


Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

"ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC"


Wstępna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

"ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC"

 


Z dniem 25 września 2020 roku zakończyliśmy I nabór do projektu "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC". Wpłynęło 36 formularzy rekrutacyjnych. REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona dwukrotnie: WRZESIEŃ 2020 r. oraz MARZEC/MAJ 2021 r.

I nabór do projektu prowadzony będzie od 14 do 25 września 2020r.

Dokumenty przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Warunkiem przyjęcia do Projektu będzie złożenie przez kandydata kompletnych, poprawnie wypełnionych i własnoręcznie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych w okresie trwania rekrutacji, tj. formularza rekrutacyjnego - Załącznik nr 1 do regulaminu  wraz z załącznikami:

1)  dokumenty poświadczające status na rynku pracy – oryginał/kserokopia:

a)  w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych, w tym długotrwale – aktualne zaświadczenie o przebywaniu w rejestrze osób bezrobotnych wydane przez PUP względem miejsca zamieszkania,

b) w przypadku osób pracujących, zatrudnionych na umowę krótkoterminową / umowę cywilno-prawną - umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawartą na czas określony, która upływa w okresie realizacji Projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy, z której wynikać będzie wysokość miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli z ww. dokumentów nie będzie wynikać rodzaj i  czas, na jaki została zawarta umowa oraz wysokość wynagrodzenia – dodatkowo także inny dokument pochodzący od pracodawcy, z którego będą wynikać niezbędne w/w informacje,

c)  w przypadku osób ubogich pracujących:

- dokument potwierdzający zatrudnienie (np. umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu) i dokument (np. zaświadczenie z MOPS/GOPS lub zaświadczenie pracodawcy o zarobkach netto i oświadczenie o składzie osobowym rodziny i ich dochodach netto), potwierdzający, że dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych) przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu

 albo

 - dokument potwierdzający, że zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu (np. umowa o pracę lub zaświadczenie pracodawcy).

2) oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w Projekcie - Załącznik nr 2 do regulaminu;

3) dokumenty poświadczające niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych)  -  orzeczenie o niepełnosprawności;

4) dokumenty z ZUS potwierdzające status kandydata na rynku pracy: w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z ZUS o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu;

5) inne zaświadczenia/oświadczenia wyżej niewymienionych niezbędnych do oceny kwalifikowalności kandydata do Projektu.


REGULAMINY

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie do zapoznania się z  Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC" oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu "ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ z IPC" - do pobrania poniżej.


 

Celem projektu
jest podniesienie zdolności do trwałego wejścia lub powrotu na rynek pracy 40 os. (21K,19M) poprzez kompleksowe wsparcie w postaci usług szkoleniowych (indywidualnych i grupowych), wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnych dotacji, finansowe wsparcie pomostowe.


Okres realizacji projektu: 29.06.2020 – 31.08.2022.


Grupa docelowa projektu:

a) osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach,

b) osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) nie należące do żadnej kategorii ze wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat),

c) osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

d) osoby ubogie pracujące,

e) osoby zamieszkałe na terenie powiatu człuchowskiego (z wyłączeniem miasta Człuchów),

f) osoby korzystające z pełni praw publicznych i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

g) osoby nie posiadające aktywnego wpisu w CEIDG, nie zarejestrowane w KRS lub nie prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy   poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.


Najważniejszym efektem projektu jest utworzenie 40 nowych mikroprzedsiębiorstw, prowadzenie ich przez conajmniej 12m-cy, zwiększenie ich trwałości poprzez finansowe wsparcie pomostowe oraz utworzonych zostanie w nich minimum 10 miejsc pracy.


Wysokość jednorazowej dotacji – 23 050,00 PLN

Wysokość wsparcia pomostowego przyznanego od 6 do 12 miesięcy – 2500,00 netto PLN (ostatecznie wysokość zależy od rzeczywiście ponoszonych kosztów).  

Wartość projektu: 2 183 870,61 zł

Kwota dofinansowania: 2 057 683,55 zł

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu: tel. 668 328 243.

WIĘCEJ INFORMACJI JUŻ WKRÓTCE!


 

Dołączone pliki do pobrania:


Ostateczna lista rankingowa

Wstępna lista rankingowa

Zmiany do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zmiany do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznaw. środ.fin - Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na rozp.dział.gosp.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznaw. środ.fin - Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego

Zmiany do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zał.Nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Formularz rekrutacyjny do projektu

Zał.Nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie-Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w Projekcie (doc)

Zał.Nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie -Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w Projekcie (pdf)

Zał.Nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Karta oceny formularza rekrutacyjnego

Zał.Nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie-Karta oceny predyspozycji zawodowych kandydata do prowadzenia działalności gospodarczej

Zał.Nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Zał.Nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie-Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do zbioru CST

Zał.Nr 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie-Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał.Nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przeds.-Biznesplan (wzór)

Zał.Nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przeds.-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał.Nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przeds.-Karta oceny formalnej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gosp.wraz z biznesplanem

Zał.Nr 6 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przeds.-Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na rozp.działaln.gosp.wraz z biznesplanem

Zał.Nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości-Karta oceny wniosku o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego

Zał.Nr 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości-Oświadczenie współmałżonka Uczestnika Projektu (doc.)

Zał.Nr 9 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - Umowa o udzielenie wsparcia finansowego (wzór)

Zał.Nr 10 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przeds.-Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej (wzór)

Zał.Nr 11 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - Rozliczenie wydatków przyznanego wsparcia pomostowego finansowego